CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
THỦ TỤC THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC HỘ TỊCH
1 .Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Thực hiện thủ tục
2 .Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Thực hiện thủ tục
3 .Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Thực hiện thủ tục
4 .Thủ tục đăng ký giám hộ Thực hiện thủ tục
5 .Thủ tục đăng ký kết hôn Thực hiện thủ tục
6 .Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Thực hiện thủ tục
7 .Thủ tục đăng ký khai sinh Thực hiện thủ tục
8 .Thủ tục đăng ký lại khai tử Thực hiện thủ tục
9 .Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Thực hiện thủ tục
10 .Thủ tục đăng ký lại kết hôn Thực hiện thủ tục
11 .Thủ tục đăng ký lại khai sinh Thực hiện thủ tục
12 .Thủ tục đăng ký lại khai tử Thực hiện thủ tục
13 .Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Thực hiện thủ tục
14 .Thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Thực hiện thủ tục
15 .Thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Thực hiện thủ tục
16 .Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Thực hiện thủ tục
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE