CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
THỦ TỤC THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
1 .Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Thực hiện thủ tục
2 .Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Thực hiện thủ tục
3 .Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Thực hiện thủ tục
4 .Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Thực hiện thủ tục
5 .Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Thực hiện thủ tục
6 .Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Thực hiện thủ tục
7 .Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Thực hiện thủ tục
8 .Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn năm 2016-2020 thuộc diện đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Thực hiện thủ tục
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE