CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
THỦ TỤC THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
1 .Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thực hiện thủ tục
2 .Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Thực hiện thủ tục
3 .Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thực hiện thủ tục
4 .Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thực hiện thủ tục
5 .Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Thực hiện thủ tục
6 .Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Thực hiện thủ tục
7 .Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Thực hiện thủ tục
8 .Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Thực hiện thủ tục
9 .Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Thực hiện thủ tục
10 .Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thực hiện thủ tục
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE