CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
THỦ TỤC THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
1 .Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Thực hiện thủ tục
2 .Thủ tục Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Thực hiện thủ tục
3 .Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Thực hiện thủ tục
4 .Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thực hiện thủ tục
5 .Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Thực hiện thủ tục
6 .Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Thực hiện thủ tục
7 .Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Thực hiện thủ tục
8 .Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Thực hiện thủ tục
9 .Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thực hiện thủ tục
10 .Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thực hiện thủ tục
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE