CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
THỦ TỤC THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
1 .Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thực hiện thủ tục
2 .Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Thực hiện thủ tục
3 .Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thực hiện thủ tục
4 .Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Thực hiện thủ tục
5 .Thủ tục chứng thực di chúc Thực hiện thủ tục
6 .Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Thực hiện thủ tục
7 .Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Thực hiện thủ tục
8 .Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Thực hiện thủ tục
9 .Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Thực hiện thủ tục
10 .Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Thực hiện thủ tục
11 .Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Thực hiện thủ tục
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE