CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
TỔNG HỒ SƠ TRÊN HỆ THỐNG 2 Hồ sơ
TỒNG HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ: 0 Hồ sơ
ĐÃ GIẢI QUYẾT: 2 Hồ sơ
ĐÃ TRẢ KẾT QUẢ  2 Hồ sơ
100%
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE