PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC PHIÊN “CHỢ XUÂN 0 ĐỒNG” | MỸ PHƯỚC THĂM TẶNG QUÀ CHỨC SẮC TÔN GIÁO NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 | LÃNH ĐẠO PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THĂM VÀ MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2021 | BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ 1 TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁC GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN. | ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG NĂM 2021 | BẾN CÁT CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH | KỲ HỌP LẦN THỨ 3 HĐND PHƯỜNG MỸ PHƯỚC KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026 | HỘI THẢO LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 1945 – 2020 | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC XỬ LÝ NGHIÊM VIỆC THÔNG TIN SAI SỰ THẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 | UBND PHƯỜNG MỸ PHƯỚC HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6/2021 | CÔNG BỐ DANH SÁCH 30 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026 | CHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VIỆT NAM | HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC MẠN ĐÀM TIỂU SỬ CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP | TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẦU CỬ VÀ MẠN ĐÀM TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HDND CÁC CẤP | TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG MỸ PHƯỚC KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021- 2026 | MỸ PHƯỚC: CHUẨN BỊ KỊCH BẢN ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG NGÀY BẦU CỬ | QUY TRÌNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ TẠI PHÒNG BỎ PHIẾU | CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 23/5/2021. CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH DƯƠNG THÔNG TIN MỘT SỐ NỘI DUNG CỬ TRI CẦN BIẾT VỀ CUỘC BẦU CỬ. |
CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Cập nhật ngày 08/10/2019 , Duyệt nội dung -

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

​Theo đó, mức hỗ trợ (theo trình độ chuyên môn được đào tạo) như sau: Trình độ đại học: 1,37 x mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ trung cấp: 0,89 x mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ sơ cấp: 0,74 x mức lương cơ sở/người/tháng.

Tải Nghị quyết.

 

MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC, MỨC CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Cập nhật ngày 08/10/2019 , Duyệt nội dung -

TTĐT - ​HĐND tỉnh  ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND7 ngày 16/7/ 2010 của HĐND tỉnh Bình Dương và có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.​

Theo đó, mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bình Dương được hực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Quy định mức chi tiếp khách trong nước thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Tải Văn bản tại đây.

MỘT SỐ MỨC CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Cập nhật ngày 02/10/2019 , Duyệt nội dung -

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương ​ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2019.​

​Quyết định này quy định một số mức chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương phù hợp với quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. Theo đó, quy định mức chi cụ thể của 10 nội dung chi ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, gồm: Lập nhiệm vụ, dự án; họp hội đồng xét duyệt nhiệm vụ, dự án; lấy ý kiến thẩm định dự án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý; điều tra, khảo sát; báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án; hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hội thảo khoa học; hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ, dự án; chi hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã; duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường.

Tải Quyết định

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2016/NQ-HĐND9 NGÀY 16/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 VÀ GIAI ĐOẠN 2017-2020
Cập nhật ngày 08/10/2019 , Duyệt nội dung -

Ngày 31/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung gồm:

1. Đối với số biên chế chưa được tuyển dụng so với biên chế được giao sẽ khoán theo hệ số lương bậc 1 ngạch cán bộ công chức viên chức tương ứng theo yêu cầu vị trí việc làm và các khoản đóng góp theo chế độ (Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9: Đối với số biên chế chưa được tuyển dụng so với biên chế được giao sẽ khoán theo hệ số lương 2,34 và các khoản đóng góp theo chế độ cho mỗi biên chế chưa tuyển dụng được).

2. Chi hoạt động

a. Cấp tỉnh:

- Mức chi: 65 triệu đồng/biên chế được giao/năm (tăng 15 triệu đồng/biên chế được giao/năm so với mức chi theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9)

- Các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm theo nguyên tắc ngân sách nhà nước cấp phần chênh lệch giữa dự toán chi được xác định theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định (thực hiện khoán chi theo định mức trên đối với số biên chế được giao) với các nguồn thu theo Điều lệ của các tổ chức này.

- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

- Các đơn vị dự toán trực thuộc sở, ban, ngành: 52 triệu đồng/biên chế được giao/năm (tăng 12 triệu đồng/biên chế được giao/năm so với mức chi theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9)

b. Cấp huyện

- Mức chi: 60 triệu đồng/biên chế được giao/năm (tăng 15 triệu đồng/biên chế được giao/năm so với mức chi theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9).

3. Hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm ngoại ngữ tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, định mức chi hoạt động là 27 triệu đồng/người/năm (theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND 9, định mức chi của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh từ 24 triệu đồng/người/năm đến 28 triệu đồng/người/năm tùy thuộc vào số học sinh có mặt hàng năm; định mức chi của Trung tâm ngoại ngữ tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ là 27 triệu đồng/người/năm).

4. Chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên về huyện quản lý và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, định mức chi không thay đổi).

5. Nâng định mức chi của Trường tạo nguồn từ 20 triệu đồng/người/năm lên 24 triệu đồng/người/năm.

6. Nâng định mức chi các trường tạo nguồn, trường có lớp tạo nguồn từ 400.000 đồng/học sinh lớp tạo nguồn/năm lên  600.000 đồng/học sinh lớp tạo nguồn/năm".

7. Bổ sung định mức chi  hoạt động cho các Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP với mức giao khoán 20 triệu đồng/người/năm".

8. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019.

Tải Nghị quyết tại đây

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2019/NQ-HĐND NGÀY 31/7/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Cập nhật ngày 02/10/2019 , Duyệt nội dung -

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

123
Nghị quyết v/v lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hđnd phường mỹ phước khóa vi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử

Phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, cán bộ đề án và nhân viên hợp đồng trực lễ giỗ tổ hùng vương (mùng 10/3 âm lịch). ngày giải phóng miền nam (30/4) và ngày quốc tế lao động (01/5)

Về việc viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và ngày quốc tế lao động 1/5

Công văn số 437/ubnd-vx ngày 01 tháng 02 năm 2021 của ubnd tỉnh bình dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.

Công văn số 176/sgdđt-ctttpc ngày 31/01/2021 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình dương về việc cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch covid-19

Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đội dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh bình dương

Thông báo về việc tìm tổ chức, cá nhân tự ý thi công đầu tư đường giao thông liên phường mỹ phước – chánh phú hòa.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 04 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trinh; nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan phường mỹ phước, thị xã bến cát (đợt 6)

Thông báo về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020

Quyết định bãi bõ toàn bộ quyết định số 57/2016/qđ-ubnd ngày 20/12/2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh bình dương.

Quyết định về việc thu hồi đất của các ông/bà thường trú tại phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương đang sử dụng để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 3) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Thông báo về việc đấu giá tài sản

Thông báo kiểm đếm vắng chủ công trình nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát

Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình khai thông, uốn nắn dòng chảy đoạn hạ lưu rạch cầu quan đến sông thị tính

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 12 hđnd phường khóa v

Thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 11 hđnd thị xã cuối năm 2019

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn năm học 2020-2021
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh,  kiến nghị về quy định hành chính
UBND tỉnh (Phòng KSTTHC); Điện thoại: 02743.835029.
Số điện thoại Chủ tịch UBND phường Mỹ phước tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Bà Ngô Thị Kim Loan, Chủ tịch Phường.
Điện thoại: 0909.300.206
Hotline
0274.3564.340
0274.3564.640
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
16.67%
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
Quyết định số 1003/qđ-ubnd ngày 10/04/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 8 điều 1 và khoản 1 điều 3 quyết định số 2139/qđ-ubnd ngày 25/7/2019 của ubnd tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh bình dương.

Quyết định số 304/qđ-ubnd quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm ghi hình chụp ảnh trên địa bàn thị xã bến cát

Về việc kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính; hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2015 phường mỹ phước

Tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2020

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp tết nguyên đán

V/v thực hiện giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tình bình dương

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông của tỉnh bình dương

Công nhận khu nhà trọ đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục (2017 – 2019)

Ngừng thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh bình dương thời kỳ 2011-2020 và bãi bỏ quyết định số 926/qđ-ubnd ngày 09/04/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương

Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh bình dương.

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 5 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 4 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 3 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 2 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 1 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận hộ cận nghèo cuối năm 2019

Về chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với đội dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh bình dương

Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh bình dương được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/qh10 có hiệu lực
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
8 0 9 4 7
Online trong ngày: 272
Đang online: 05
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE